ประวัติของเรา

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เริ่มต้นด้วยการเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดูแลและตอบสนองความต้องการของบุตรพนักงานและบุตรประชาชนในชุมชนของเรา ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับปฐมวัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงของ Laguna Integrated Resort เราเน้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมมุมมองข้ามวัฒนธรรมและความสามัคคี เราสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มของเราในการเปิดรับความหลากหลายและความครอบคลุมในทุกแนวทางของเรา

ทำความรู้จัก SILK 

Building upon the NEL (Nurturing Early Learner) principles of education for early learners designed by Singapore’s Ministry of Education, and inspired by its living classroom methodology, SILK is a Bilingual language program blended with a community learning environment by leveraging Laguna resources and capabilities. Thai and Chinese will also be included as language competencies.

SILK นำเสนอห้องเรียนมีชีวิตและเชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์คุณภาพแก่ผู้ปกครองและชุมชน ให้สามารถใช้ชีวิต ทำงาน และเล่นสนุกในลากูน่า ภูเก็ต ของเราได้อย่างมีความสุข

ค่านิยมหลักของเรา

แนวคิดของเราเริ่มต้นจากเกิดจากแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งมีความเชื่อมโยงถึงกัน และเช่นเดียวกับที่ทุกอย่างเริ่มต้นจากการเป็นเมล็ดพันธุ์ เราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยและดูแลเอาใจใส่ทั้งจิตใจของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และผลิดอกออกผลงดงามในที่สุด 

เราหวังว่าเยาวชนของเราจะเติบโตขึ้นโดยเคารพในความหลากหลายและเข้าใจผู้คนและวัฒนธรรมของโลก เพื่อให้ในอนาคตของพวกเขาสามารถเข้าใจความเข้าใจตนเอง เราหวังว่าจะสร้างมุมมองการคิดเพื่อส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น ความเห็นอกเห็นใจ และความจริงใจของพวกเขา

About silk

SWIFT: หลักการเรียนรู้ 5 ประการของเรา 

ผลลัพธ์ของรูปแบบการเรียนรู้ SWIFT

วิสัยทัศน์ 

SILK มุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม สงบสุข ยุติธรรม และยั่งยืน หลักสูตรของเราเน้น อุดมคติเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราจะสอนแก่นักเรียนของเรา คุณค่าเหล่านี้ไม่ได้สอนเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมเท่านั้น แต่เราจะสอนผ่านการกระทำของผู้ใหญ่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี ที่เด็กๆ สามารถสังเกตได้และนำไปฝึกฝนในกิจวัตรประจำวัน

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเด็กๆ ให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ โดยช่วยให้พวกเขารับรู้และปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอย่างมีเหตุมีผล แยะแยะผิดถูกได้ มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี และมีฐานความรู้แบบองค์รวมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รางวัลและการยอมรับ

Welcome to SILK

Scroll to Top