ประวัติของเรา

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เริ่มต้นด้วยการเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดูแลและตอบสนองความต้องการของบุตรพนักงานและบุตรประชาชนในชุมชนของเรา ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับปฐมวัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงของ Laguna Integrated Resort เราเน้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมมุมมองข้ามวัฒนธรรมและความสามัคคี เราสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มของเราในการเปิดรับความหลากหลายและความครอบคลุมในทุกแนวทางของเรา

ทำความรู้จัก SILK 

SILK คือ ส่วนต่อขยายของโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ พัฒนาจากหลักการศึกษาปฐมวัย NEL (Nurturing Early Learners) ที่ออกแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ บูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆภายในกลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่า ภูเก็ต

SILK นำเสนอห้องเรียนมีชีวิตและเชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์คุณภาพแก่ผู้ปกครองและชุมชน ให้สามารถใช้ชีวิต ทำงาน และเล่นสนุกในลากูน่า ภูเก็ต ของเราได้อย่างมีความสุข

ค่านิยมหลักของเรา

แนวคิดของเราเริ่มต้นจากเกิดจากแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งมีความเชื่อมโยงถึงกัน และเช่นเดียวกับที่ทุกอย่างเริ่มต้นจากการเป็นเมล็ดพันธุ์ เราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยและดูแลเอาใจใส่ทั้งจิตใจของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และผลิดอกออกผลงดงามในที่สุด 

เราหวังว่าเยาวชนของเราจะเติบโตขึ้นโดยเคารพในความหลากหลายและเข้าใจผู้คนและวัฒนธรรมของโลก เพื่อให้ในอนาคตของพวกเขาสามารถเข้าใจความเข้าใจตนเอง เราหวังว่าจะสร้างมุมมองการคิดเพื่อส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น ความเห็นอกเห็นใจ และความจริงใจของพวกเขา

About silk

SWIFT: หลักการเรียนรู้ 5 ประการของเรา 

ผลลัพธ์ของรูปแบบการเรียนรู้ SWIFT

วิสัยทัศน์ 

SILK มุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม สงบสุข ยุติธรรม และยั่งยืน หลักสูตรของเราเน้น อุดมคติเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราจะสอนแก่นักเรียนของเรา คุณค่าเหล่านี้ไม่ได้สอนเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมเท่านั้น แต่เราจะสอนผ่านการกระทำของผู้ใหญ่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี ที่เด็กๆ สามารถสังเกตได้และนำไปฝึกฝนในกิจวัตรประจำวัน

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเด็กๆ ให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ โดยช่วยให้พวกเขารับรู้และปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอย่างมีเหตุมีผล แยะแยะผิดถูกได้ มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี และมีฐานความรู้แบบองค์รวมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รางวัลและการยอมรับ

School's perspective

Scroll to Top