ความยั่งยืน

ลากูน่า ภูเก็ต พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชน — เครือข่ายโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน จัดหางานและไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์สำหรับคนในท้องถิ่น ภูมิภาค และชาวต่างชาติ ลากูน่า ภูเก็ต ได้ส่งมอบคืนกำไรกลับสู่สังคม ด้วยแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงการกระทำต่างๆที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน และพร้อมที่เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูอ่าวบางเทา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมืองดีบุกและประกาศโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติว่า "เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าจะมีศักยภาพในการพัฒนา" ลากูน่า ภูเก็ต ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ในขณะที่ลากูน่า ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานด้วยการจ้างงานที่เป็นธรรมและผลประโยชน์รอบด้านอย่างต่อเนื่อง และยังรักษาคำมั่นสัญญาต่อชุมชนผ่านความสัมพันธ์ของชุมชนและความพยายาม CSR ด้วยทีมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ ชุมชนสัมพันธ์และโครงการ CSR ของลากูน่า ภูเก็ต ถูกจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อต่อไปนี้:-

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลากูน่า ภูเก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ลากูน่า ภูเก็ตมีส่วนช่วยในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน ครอบครัวและสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรักษาวิถีวิตอันสมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

Cultural Diversity

ความเท่าเทียมทางสังคม

เป้าหมายของการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม คือการสร้างขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้ร่วมงานผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่สมาชิกในชุมชนและผู้ร่วมงานจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางอาชีพ

Social Equity

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนและเพื่อนพนักงาน ผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก กลุ่มอายุ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ลากูน่า ภูเก็ต ได้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

Educational Empowerment

การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

ลากูน่า ภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมสมดุลชีวิตของการทำงานและการทำกิจกรรมเพื่อความสุขและความเพลิดเพลิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างกำลังใจในทุกๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่ม เช่น การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swim), Bangtao Night Fishing Game และการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

Health & Sports Promotion

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ลากูน่า ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค

Environmental Preservation
Scroll to Top