Asia's Finest Destination Resort

Media Releases

ลากูน่า ภูเก็ต ปล่อยเต่ากลับสู่ท้องทะเล

Media Release
09-Mar-2012

ลากูน่า ภูเก็ต ปล่อยเต่ากลับสู่ท้องทะเล

เต่าตนุกว่า 70 ตัว ถูกปล่อยลงสู่ทะเลอันดามัน เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งจัดขึ้นโดยลากูน่า ภูเก็ต ที่หน้าหาดโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลากูน่า ภูเก็ต จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อช่วยเหลือในการอนุรักษ์เต่าซึ่งเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์

เป้าหมายของกิจกรรมระดมทุนในงาน อาทิ การจำหน่ายบัตรปล่อยเต่า และอื่นๆ  เพื่อนำไปก่อสร้างหลังคาโรงอนุบาลเต่าพิการและเป็นค่าอาหารเต่า

การก่อสร้างหลังคาโรงอนุบาลเต่าพิการนี้เป็นความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะสามารถช่วยป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมาในน้ำ ซึ่งเป็นเหตุให้น้ำมีอุณหภูมิสูงส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเต่า

การจัดงานโดยลากูน่า ภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ซึ่งในปีนี้ ได้มีการปล่อยเต่าติดสัญญาณดาวเทียมจำนวน 2 ตัว เพื่องานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนด้วย

โดยปกติ เต่าตนุสามารถดำรงชีวิตได้ยืนยาวถึง 60 ปี โดยอยู่อาศัยใต้ท้องทะเลเป็นหลัก มีเพียงเต่าตัวเมียเท่านั้นที่จะกลับขึ้นมาบนฝั่งอีกครั้งเพื่อวางไข่

DID YOU KNOW?

Romantic Getaways with Laguna Tours

LEARN MORE

CONTENT FOR download

Wedding Chapel Brochure Wedding Chapel Brochure
(370kb PDF Format)
   
Wedding Chapel Fast Facts Wedding Chapel
Fast Facts
(330kb, PDF Format)