Asia's Finest Destination Resort

Media Releases

ลากูน่า ภูเก็ต สืบสานงานประเพณีถือศีลกินผัก

Media Release
21-Oct-2010

เพื่อสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจ “ลากูน่า ภูเก็ต” ได้จัดโต๊ะสักการะบูชาขบวนแห่พระจากศาลเจ้าส่ามฮ๋องหู้ ตำบลเชิงทะเล ที่บริเวณทางเข้าโครงการ โดยมีคุณนิยม ทัศนีย์ทิพากร ผู้ช่วยอาวุโส รองประธานกรรมการ ลากูน่า ภูเก็ต และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต ตลอดจนแขกของโรงแรมทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก นอกจากนี้ลากูน่า ภูเก็ต ยังได้นำข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ศาลเจ้าต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

งานประเภณีถือศีลกินผักเป็นงานประเภณีที่คนไทยเชื้อสายจีนยึดถือปฏิบัติมานาน โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยน เกิดขึ้นครั้งแรกที่ตำบลกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคณะงิ้วจากประเทศจีนที่เข้ามาแสดงเกิดเจ็บป่วย จึงได้ประกอบพิธีถือศีลกินผัก ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ตั้งแต่นั้นมา ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจึงยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้

-จบข่าว-


DID YOU KNOW?

Romantic Getaways with Laguna Tours

LEARN MORE

CONTENT FOR download

Wedding Chapel Brochure Wedding Chapel Brochure
(370kb PDF Format)
   
Wedding Chapel Fast Facts Wedding Chapel
Fast Facts
(330kb, PDF Format)