Asia's Finest Destination Resort

Media Releases

ลากูน่า ภูเก็ต สืบสานงานประเพณีถือศีลกินผัก

Media Release
21-Oct-2010

เพื่อสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจ “ลากูน่า ภูเก็ต” ได้จัดโต๊ะสักการะบูชาขบวนแห่พระจากศาลเจ้าส่ามฮ๋องหู้ ตำบลเชิงทะเล ที่บริเวณทางเข้าโครงการ โดยมีคุณนิยม ทัศนีย์ทิพากร ผู้ช่วยอาวุโส รองประธานกรรมการ ลากูน่า ภูเก็ต และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต ตลอดจนแขกของโรงแรมทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก นอกจากนี้ลากูน่า ภูเก็ต ยังได้นำข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ศาลเจ้าต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

งานประเภณีถือศีลกินผักเป็นงานประเภณีที่คนไทยเชื้อสายจีนยึดถือปฏิบัติมานาน โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยน เกิดขึ้นครั้งแรกที่ตำบลกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคณะงิ้วจากประเทศจีนที่เข้ามาแสดงเกิดเจ็บป่วย จึงได้ประกอบพิธีถือศีลกินผัก ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ตั้งแต่นั้นมา ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจึงยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้

-จบข่าว-